Aktualności

Nowy newsletter ETV

Przedstawiamy Państwu nowy Newsletter ETV a w nim m.in.:
- podsumowanie 3 lat pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych,
- informacje o nowej normie europejskiej dotyczącej weryfikacji technologii ISO 14034:2016 Environmental management -- Environmental technology verification (ETV)
- wywiad z Kristiną Veinbender z firmy AGRO-ECO
Data wpisu: pt. 2017-03-15 13:00
 

Plany wdrożenia w Polsce normy ISO 14034: 2016 Environmental management - Environmental technology verification (ETV)

Norma ISO 14034:2016 (Environmental management: ETV) została opracowana i opublikowana (w listopadzie 2016 roku) celem harmonizacji procedur ETV na świecie i zapewnienia rozpoznawalności świadectw weryfikacji. Wszystkie jednostki weryfikujące działające w Polsce postulują o wdrożenie normy ISO 14034:2016 na poziomie krajowym. Pozwoli to na skuteczniejsze konkurowanie weryfikowanych polskich technologii na rynkach światowych, bowiem norma jest lepiej rozpoznawalna niż Ogólny Protokół Weryfikacji ETV programu pilotażowego UE. Dzięki temu również jednostki weryfikacyjne będą miały możliwość rozszerzenia swojej działalności o obszary nieobjęte programem pilotażowym UE tj.:
• Monitoring gleby i wód podziemnych oraz oczyszczanie gleb
• Czystsza produkcja i procesy
• Technologie środowiskowe w rolnictwie
• Zanieczyszczenia powietrza monitorowanie i ograniczanie emisji
Rozszerzenie zakresu działalności jednostek weryfikacyjnych umożliwi polskim firmom oferującym ekoinnowacyjne rozwiązania z tych obszarów skorzystanie z weryfikacji ETV i skuteczniejsze promowanie się na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto przetłumaczenie nowej normy ISO 14034:2016, umożliwi promocję samego podejścia ETV jako uwiarygodnienia skuteczności technologii wśród nabywców. Takie podejście stosuje już Kanada, USA, Francja i Dania.
Data wpisu: śr. 2017-01-11 15:58
 

Spotkanie robocze dotyczące ETV w Ministerstwie Środowiska

16 grudnia 2016r w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie jednostek weryfikujących ETV z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.
Celem spotkania było omówienie strategii kontynuacji wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Obecnie KE przygotowuje się do rozpoczęcia oceny programu pilotażowego ETV. W interesie Polski jest aby system ETV w Polsce funkcjonował nadal w ramach programu europejskiego koordynowanego przez KE, działającego w oparciu o Ogólny Protokół Weryfikacji ETV (GVP) oraz normę ISO 14034 (ISO-ETV) z 7 obszarami tematycznymi tj.
1.Oczyszczanie i monitoring wody,
2.Materiały, odpady i zasoby,
3. Technologie energetyczne,
4. Monitoring gleby i wód podziemnych oraz oczyszczanie gleb,
5. Czystsza produkcja i procesy,
6. Technologie środowiskowe w rolnictwie,
7. Zanieczyszczenia powietrza monitorowanie i ograniczanie emisji wskazanymi w GVP.
Podczas spotkania omawiano sposoby na wzmocnienie systemu ETV na szczeblu krajowym. Uzgodniono potrzebę utworzenia krajowego systemu ETV ze strukturami podobnymi jak w programie UE, obejmujący wszystkie 7 obszarów technologicznych ETV. W związku z tym postulowano, aby utworzyć grupę sterującą lub komitet sterujący krajowego systemu ETV w Polsce składający się z istotnych jednostek administracji rządowej, jednostek finansujących i odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Należało by również powołać forum interesariuszy ETV, w skład którego, oprócz grupy sterującej / komitetu sterującego, weszliby m. in. nabywcy technologii zweryfikowanych w ramach ETV.
Kolejnym tematem było ustalenie synergii pomiędzy systemem ETV a projektem Greenevo Akceleratorem Zielonych Technologii. Zaproponowano szereg rozwiązań tego problemu w tym propozycję, aby każda firma, która zweryfikuje swoją technologię w ETV i uzyska Świadectwo Weryfikacji automatycznie stawała się laureatem Greenevo z możliwością udziału w pełnym cyklu szkoleń przewidzianych w ramach projektu. Dotychczasowi laureaci byliby zachęcani do zweryfikowania swoich technologii w ramach ETV co ułatwiłoby im wejście na rynki zagraniczne.
Należy również wspomnieć, że NFOŚiGW przewiduje wprowadzenie instrumentu finansowego pozwalającego pokryć połowę kosztów przeprowadzanej weryfikacji. Podczas spotkania dyskutowano jaka forma refundacji byłaby najkorzystniejsza z punku widzenia firm chcących przeprowadzić weryfikację i jak również pozwalająca zmniejszyć ryzyko finansowania weryfikacji o małym prawdopodobieństwie zakończenia sukcesem.
Data wpisu: śr.2017-01-11 15:30
 

Publikacja normy ISO 14034:2016 Environmental management -- Environmental technology verification (ETV)

10.11.2016r. sekretariat ISO opublikował nową  normę techniczna ETV ISO 14034: 2016 Environmental management - Environmental technology verification (ETV), przy opracowaniu której oprócz delegatów z Polski brali udział eksperci z Japonii, Korei, USA, Kanady, Francji, Danii, Filipin, Malezji, Australii, Wielkiej  Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Brazylii oraz Komisji Europejskiej  w ramach grupy roboczej ISO TC207/SC4/WG5 pod przewodnictwem Benoit Desforges z Enviuronment and Climate Change Canada. Norma ta określa m. in. zasady, procedury i wymagania prowadzenia weryfikacji technologii środowiskowych.
Normalizacja procedury ETV jest skutecznym sposobem zapewnienia, że jednostki prowadzące weryfikacje ETV na świecie, stosować będą jednolita, miarodajną i wiarygodną procedurę.
Trwają prace nad przygotowaniem dodatkowych dokumentów w postaci np. raportu technicznego lub specyfikacji techniczne, mające uzupełnić kwestie zgodności. Polskie Centrum Akredytacji monitoruje prace nad nowelizacją oraz wdrożeniem ww. dokumentów. Informacja o ewentualnej zmianie wymagań akredytacyjnych dla akredytowanych lub zainteresowanych akredytacją w obszarze ETV, jednostek inspekcyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej PCA.
Data wpisu: czw.2016-11-17 09:37
 

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Już po raz dwudziesty organizowany jest Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON i jak co roku podczas Targów POL-ECO-SYSTEM. W czasie trwania Kongresu podjęte zostanie szerokie spektrum zagadnień pokazujących dotychczasowe dokonania i wyzwania w ochronie środowiska. Poszczególne sesje będą okazją do zapoznania się oraz do dyskusji o problemach środowiskowych z punktu widzenia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, rozwiązań technicznych i mechanizmów finansowych w perspektywie polityki Unii Europejskiej i wyzwań na nadchodzące lata. W każdej z planowanych sesji weźmie udział grono renomowanych ekspertów-praktyków, reprezentantów nauki oraz wysokiej rangi przedstawicieli instytucji państwowych.Zainteresowane osoby odsyłamy do strony wydarzenia: envicon.abrys.pl

Data wpisu: wt.2016-09-27 10:45
 

VI edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”

ETV - VI edycjia konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”Zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, którego głównym organizatorem jest firma Abrys.Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw podejmujących zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku, prowadzących działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne oraz działania związane z ekoinnowacjami.  Zgłoszenia należy wysyłać do 31 lipca 2016 r. Czytaj dalej

 

Zaproszenie 

Data wpisu: wt.2016-07-12 13:00

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności