zakład_weryfikacji_technologii_środowiskowych

Spotkanie robocze dotyczące ETV w Ministerstwie Środowiska

16 grudnia 2016r w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie jednostek weryfikujących ETV z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.
Celem spotkania było omówienie strategii kontynuacji wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Obecnie KE przygotowuje się do rozpoczęcia oceny programu pilotażowego ETV. W interesie Polski jest aby system ETV w Polsce funkcjonował nadal w ramach programu europejskiego koordynowanego przez KE, działającego w oparciu o Ogólny Protokół Weryfikacji ETV (GVP) oraz normę ISO 14034 (ISO-ETV) z 7 obszarami tematycznymi tj.
1.Oczyszczanie i monitoring wody,
2.Materiały, odpady i zasoby,
3. Technologie energetyczne,
4. Monitoring gleby i wód podziemnych oraz oczyszczanie gleb,
5. Czystsza produkcja i procesy,
6. Technologie środowiskowe w rolnictwie,
7. Zanieczyszczenia powietrza monitorowanie i ograniczanie emisji wskazanymi w GVP.
Podczas spotkania omawiano sposoby na wzmocnienie systemu ETV na szczeblu krajowym. Uzgodniono potrzebę utworzenia krajowego systemu ETV ze strukturami podobnymi jak w programie UE, obejmujący wszystkie 7 obszarów technologicznych ETV. W związku z tym postulowano, aby utworzyć grupę sterującą lub komitet sterujący krajowego systemu ETV w Polsce składający się z istotnych jednostek administracji rządowej, jednostek finansujących i odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Należało by również powołać forum interesariuszy ETV, w skład którego, oprócz grupy sterującej / komitetu sterującego, weszliby m. in. nabywcy technologii zweryfikowanych w ramach ETV.
Kolejnym tematem było ustalenie synergii pomiędzy systemem ETV a projektem Greenevo Akceleratorem Zielonych Technologii. Zaproponowano szereg rozwiązań tego problemu w tym propozycję, aby każda firma, która zweryfikuje swoją technologię w ETV i uzyska Świadectwo Weryfikacji automatycznie stawała się laureatem Greenevo z możliwością udziału w pełnym cyklu szkoleń przewidzianych w ramach projektu. Dotychczasowi laureaci byliby zachęcani do zweryfikowania swoich technologii w ramach ETV co ułatwiłoby im wejście na rynki zagraniczne.
Należy również wspomnieć, że NFOŚiGW przewiduje wprowadzenie instrumentu finansowego pozwalającego pokryć połowę kosztów przeprowadzanej weryfikacji. Podczas spotkania dyskutowano jaka forma refundacji byłaby najkorzystniejsza z punku widzenia firm chcących przeprowadzić weryfikację i jak również pozwalająca zmniejszyć ryzyko finansowania weryfikacji o małym prawdopodobieństwie zakończenia sukcesem.
Data wpisu: śr.2017-01-11 15:30